Regulamin

REZERWACJA SESJI FOTOGRAFICZNEJ

1. Rezerwacja sesji jest ważna dopiero po ustaleniu terminu, oraz wpłacie określonej w ofercie zaliczki za sesję, co zostanie potwierdzone mailem z informacją o warunkach przygotowania się do sesji.

2. Po ustaleniu terminu sesji Klient otrzymuje dane do przelewu. Wstępna rezerwacja ważna jest przez 3 dni. W tym czasie należy dokonać wpłaty zaliczki. Po upływie tego terminu nieopłacona rezerwacja wygasa. Ponowna rezerwacja wymaga kontaktu z mną i ustalenia terminu sesji.

3. Rezerwując sesję zdjęciową w moim studio Klient oświadcza, że zapoznał się z moim portfolio i akceptuje mój styl fotografii, percepcję kadru, obrazu, kolorystykę wykonywanych zdjęć, efekt końcowy post produkcji jak i ogólną estetykę wykonywanych fotografii, jak również zgadza się z moją artystyczną interpretacją fotograficzną zdjęć.

4. Klient zobowiązuje się nie ingerować w technikę obróbki graficznej fotografii stosowaną przeze mnie. Zabrania się ingerencji w kadrowanie, kolorystykę, a także stosowanie filtrów.

WYNAGRODZENIE ZA SESJĘ

1. Wynagrodzenie za sesję zdjęciową należy uiścić w dniu sesji gotówką lub przelewem. Zamówienie uznaje się za złożone w momencie opłaty za sesję, dodatkowe ujęcia oraz fotoprodukty.

2. Zdjęcia z sesji zostaną poddane edycji a produkty fotograficzne – wydrukowane dopiero po uiszczeniu przelewem pełnej płatności za złożone zamówienie.

ZMIANA TERMINU SESJI / ODWOŁANIE SESJI

1. Zmiana terminu sesji jest możliwa nie później niż 2 dni przed wyznaczonym terminem sesji. Dokonując zmiany terminu Klient godzi się z ograniczeniami związanymi z moim kalendarzem. Przesunięcie sesji jest możliwie tylko na pierwszy wolny termin – co oznacza, że może to być termin oddalony od pierwotnej sesji o ok. 1 miesiąc.

2. Zmiana terminu sesji dokonywana w terminie krótszym niż 2 dni przed ustaloną datą sesji wiąże się z utratą kwoty zaliczki i koniecznością wpłaty zaliczki za nowy termin sesji. Termin wykonania usługi może być zmieniony bez dodatkowych kosztów w przypadku sesji plenerowej z powodu złej pogody. W takim przypadku istnieje możliwość jednej zmiany terminu.

3. Przeniesienia zaliczki na rezerwację innej sesji jest możliwe, po wcześniejszym kontakcie ze mną i ustaleniu innego terminu sesji.

4. W wyjątkowych sytuacjach (głównie ze względów zdrowotnych lub rodzinnych) zastrzegam sobie prawo do zmiany terminu sesji.

5. Uczestnicząc w sesji bierzesz odpowiedzialność za zdrowie osób biorących udział w sesji oraz fotografa. Ze względu na charakter pracy – w momencie pojawienia się osoby chorej/przeziębionej na sesji zdjęciowej nie zostanie ona wpuszczona do studio.

SESJA ZDJĘCIOWA

1. Klienci zobligowani są do przyjazdu o wyznaczonej porze. Maksymalny czas spóźnienia na sesję to 15 minut. Spóźnienie powoduje skrócenie sesji o czas spóźnienia, w przypadku spóźnienia powyżej 30 minut, fotograf zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania sesji.

2. Nie wyrażam zgody na obecność osób trzecich niebiorących udziału w sesji. Udział dodatkowych osób na sesji, oraz zwierząt musi być wcześniej ustalony i potwierdzony.

3. Podczas sesji fotograficznej obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania telefonami komórkowymi i innymi urządzeniami bez zgody fotografa.

4. Rodzice, jako prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zdrowie oraz bezpieczeństwo dzieci podczas trwania sesji fotograficznej.
Za wszelkie szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania dzieci podczas sesji odpowiadają rodzice/ opiekunowie/ klient sesji.

 

ZAMÓWIENIE ZDJĘĆ
1. W ciągu 1-7 dni po zakończeniu sesji przekazuję dostęp do galerii online z miniaturkami surowych zdjęć wykonanymi w trakcie sesji.

2. Zdjęcia można zamówić poprzez system online Mafelo.com.

3. Wybierając zdjęcia oraz produkty Klient zobowiązuje się do zapłacenia pełnej kwoty za dodatkowe ujęcia i produkty podczas składania zamówienia.

4. Zdjęcia powinny zostać wybrane do obróbki w ciągu 4 tygodni. Niewybranie zdjęć we wskazanym terminie powoduje wydłużenie czasu na obróbkę materiału z 30 dni roboczych do 40 dni roboczych.

5. Gotowe zdjęcia po edycji w wersji przekazuję w terminie 30 dni roboczych od dnia, w którym zakończyliście wybór zdjęć w galerii online i złożyliście zamówienie za pośrednictwem strony Mafelo.com na której znajduje się galeria. Zastrzegam sobie prawo do wydłużenia tego terminu w przypadku urlopu, choroby, intensywnego sezonu zdjęciowego itp

6. Usługa ekspres czyli edycja zdjęć w terminie 3-7 dni po sesji fotograficznej jest związana z dodatkową opłatą w wysokości połowy kwoty zamówienia.

7. Gotowe zdjęcia w wersji elektronicznej wysyłane są za pośrednictwem galerii Mafelo.com. Obrobione zdjęcia otrzymujesz w ilości podanej w wybranym pakiecie. Każde dodatkowe ujęcie jest płatne wg cennika podanego na stronie.

8. W przypadku zainteresowania zamówieniem większej ilości zdjęć – zamówienie można podzielić na kilka transz. Galeria jest aktywna przez 3 miesiące po sesji i umożliwia kolejne dobieranie zdjęć po sfinalizowaniu pierwszego wyboru.

9. W przypadku zamówienia dodatkowych zdjęć lub produktów fotograficznych po okresie 3 miesięcy od wykonania sesji cena za dodatkowe ujęcie może ulec zmianie zgodnie z aktualnym cennikiem dla danego rodzaju sesji.

10. Surowy materiał jest usuwany z dysków po okresie 3 miesięcy od sesji chyba, że klient wyraził zainteresowanie i sprecyzował termin zamówienia dodatkowych ujęć z tej sesji. Wydrukowane materiały są gotowe do odebrania w studio po okresie 2-3 tygodni, zależnie od terminów realizacji zamówienia w drukarni. Zastrzegam, że termin ten może ulec zmianie, o czym poinformuję Cię w osobnej wiadomości.

11. Fotograf nie udostępnia plików nieobrobionych, plików RAW. Przekazuje wyłącznie pliki wybrane i opłacone przez klienta w formacie nie innym niż jpg.

12. Gotowy produkt należy odebrać do 31 dni od otrzymanego powiadomienia, po uprzednim kontakcie i wyznaczeniu terminu odbioru. Po tym terminie produkt końcowy zostaje zniszczony. Koszt przygotowania kolejnych wydruków pokrywa klient.

13. Gotowy produkt może zostać przesłany kurierem na terenie Polski za dodatkową opłatą.

UDOSTĘPNIANIE ZDJĘĆ

1. Nie można kopiować surowych zdjęć z Panelu Klienta. Nie można tworzyć zrzutów ekranu oraz udostępniać w mediach społecznościowych zdjęć, które nie zostały poddane edycji lub noszą znaki wodne chroniące zdjęcia przed kopiowaniem. Kategorycznie zakazane jest usuwanie na własną rękę znaków wodnych.

REGULAMIN VOUCHER NA SESJĘ FOTOGRAFICZNĄ
1. Istnieje możliwość zakupienia Vouchera/Zaproszenia na sesję fotograficzną w prezencie wg obowiązujących pakietów.

2. Klientów posiadających i realizujących voucher na sesję fotograficzna obowiązuje regulamin sesji zdjęciowej chyba, że zapisy poniżej stanowią inaczej.

3. Termin realizacji sesji ustalany jest indywidualnie z osobą obdarowaną voucherem, wg pakietu na który został zakupiony.

4. Voucher jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu, chyba że specjalna promocja określa inną jego ważność.

5. Data realizacji vouchera zawarta na bilecie jest datą wyznaczają termin realizacji sesji a nie umówienia na sesję fotograficzną.

6. Zmiana terminu sesji: termin sesji można zmienić maksymalnie 1 raz, odwołanie sesji kolejny raz / próba jej przesunięcia skutkuje nieważnością vouchera i koniecznością opłacenia kolejnej sesji wg zasad obowiązujących w regulaminie sesji.

7. Voucher nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.